Pareiškimas dėl privatumo

Asmens duomenys

UAB "Universalūs sprendimai" tvarko šiuos Užsakovo asmens duomenis: vardą, pavardę, gyvenamąją vietą (adresą), telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir IP adresą. Šie duomenys naudojami interneto svetainių talpinimo (hostingo), domenų registravimo ir kitoms susijusioms paslaugoms teikti.

Mes teikiame Užsakovo duomenis domenų administratoriams (pvz., įkuriant .lt domenus – Kauno technologijos universiteto Informacinių technologijų departamento Interneto paslaugų centrui, įkuriant .lv domenus – Latvijos universiteto Matematikos ir informatikos instituto Tinklo paslaugų skyriui ir pan.). Jiems atskleidžiame tik tuos duomenis, kurie yra būtini domenų įkūrimo užduočiai atlikti, ir jie juos naudoja tik pirmiau nurodytu tikslu.

Mūsų įsipareigojimai klientams

Užsakovo asmens duomenims tvarkyti UAB "Universalūs sprendimai" įgyvendina tinkamas organizacines ir technines duomenų saugumo priemones, kurios padeda apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

Susipažinti su UAB "Universalūs sprendimai" tvarkomais savo asmens duomenimis ir reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius ar netikslius savo asmens duomenis Užsakovas gali pateikęs mums prašymą paštu ar el. paštu.

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

1. Bendrosios nuostatos
1.1. Asmens duomenų tvarkymo taisyklių (toliau - taisyklės) tikslas - reglamentuoti asmens duomenų tvarkymą Bendrovėje, užtikrinant Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo duomenų apsaugos nuostatų ir kitų teisės aktų, nustatančių asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, laikymąsi ir įgyvendinimą.
1.2. Taisyklių paskirtis - nustatyti pagrindinius asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos principus, duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarką, organizacines ir technines asmens duomenų saugumo priemones.
1.3. Taisyklių privalo laikytis visi Bendrovėje pagal darbo sutartis dirbantys asmenys (toliau - darbuotojai), kurie tvarko asmens duomenis arba eidami savo pareigas juos sužino.
1.4. Vartojamos sąvokos:
Bendrovė - UAB "Universalūs sprendimai", pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta bendrovė, įsikūrusi adresu S. Stanevičiaus g. 14-91, Vilnius, Lietuva, įmonės kodas 300605194, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
Duomenų subjektas - užsakovas fizinis asmuo, kurio asmens duomenis Bendrovė tvarko.
1.5. Kitos šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, nustatytas Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme.
1.6. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą.

2. Pagrindiniai asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos principai
2.1. Bendrovės darbuotojai, atlikdami savo pareigas ir tvarkydami asmens duomenis, privalo laikytis šių asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos principų:
2.1.1. asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais, nustatytais teisės aktais, ir tvarkomi su šiais tikslais suderintais būdais;
2.1.2. renkant ir tvarkant asmens duomenis laikomasi tikslingumo ir proporcingumo principų, nereikalaujama iš duomenų subjektų duomenų, kurie nėra būtini jų tvarkymo tikslams, nekaupiami ir netvarkomi pertekliniai duomenys;
2.1.3. asmens duomenys tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai;
2.1.4. asmens duomenys turi būti tikslūs ir, jei reikia dėl asmens duomenų tvarkymo, nuolat atnaujinami; netikslūs ar neišsamūs duomenys turi būti ištaisyti, papildyti, sunaikinti arba jų tvarkymas turi būti sustabdytas;
2.1.5. asmens duomenys saugomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau negu to reikia tiems tikslams, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti ir tvarkomi.
2.2. Asmens duomenys Bendrovėje renkami tik teisės aktų nustatyta tvarka, juos gaunant tiesiogiai iš duomenų subjekto.
2.3. Asmens duomenys saugomi ne ilgiau kaip 5 metus nuo paslaugos galiojimo pabaigos. Pasibaigus asmens duomenų saugojimo terminui jie yra sunaikinami - automatiniu būdu ištrinami iš Bendrovės tvarkomos duomenų bazės.
2.4. Bendrovė užtikrina, kad visa reikalinga informacija duomenų subjektui būtų pateikiama aiškiai ir suprantamai.
2.5. Teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka Bendrovė gali teikti jos tvarkomus asmens duomenis tretiesiems asmenims.
2.6. Siekiant apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo, užtikrinamos techninės asmens duomenų saugumo priemonės.
2.7. Asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos principų laikymąsi užtikrina Bendrovės direktorius, imdamasis atitinkamų organizacinių priemonių.

3. Asmens duomenų tvarkymas
3.1. Bendrovėje tvarkomi šie duomenų subjektų asmens duomenys: vardas, pavardė, gyvenamoji vieta (adresas), telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir IP adresas. Asmens duomenų tvarkymo tikslas - interneto svetainių talpinimo (hostingo), domenų registravimo ir kitų susijusių paslaugų teikimas.
3.2. Tvarkant asmens duomenis vadovaujamasi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, kitais įstatymais ir teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.
3.3. Asmens duomenys tvarkomi automatiniu ir neautomatiniu būdu, naudojant organizacines ir technines asmens duomenų saugumo priemones.
3.4. Duomenų subjektų asmens duomenys saugomi Bendrovės tvarkomose duomenų bazėse.
3.5. Asmens duomenų apsaugą organizuoja, užtikrina ir vykdo Bendrovės direktorius.
3.6. Automatiniu būdu tvarkant asmens duomenis privalu naudoti slaptažodžius. Slaptažodžiai turi būti keičiami kas 3 mėnesius, o taip pat susidarius tam tikroms aplinkybėms (pvz., pasikeitus darbuotojui, iškilus įsilaužimo grėsmei, kilus įtarimui, kad slaptažodis tapo žinomas tretiesiems asmenims, ir pan.).

4. Duomenų subjekto teisių įgyvendinimas
4.1. Duomenų subjektas, pateikęs Bendrovei asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, turi teisę gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kam ir kokiais tikslais teikiami. Galimybė susipažinti su savo asmens duomenimis duomenų subjektui sudaroma pateikus Bendrovei rašytinį prašymą paštu ar el. paštu.
4.2. Bendrovė, gavusi duomenų subjekto paklausimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo, atsako, ar su juo susiję asmens duomenys yra tvarkomi, ir pateikia duomenų subjektui prašomus duomenis (taip pat informaciją, kokiems duomenų gavėjams jo asmens duomenys teikiami ir buvo teikti per paskutinius 1 metus) ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo duomenų subjekto kreipimosi dienos. Neatlygintinai tokius duomenis Bendrovė teikia duomenų subjektui kartą per kalendorinius metus. Duomenų subjekto prašymu tokie duomenys pateikiami raštu.
4.3. Galimybė ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus duomenų subjektui sudaroma pateikus Bendrovei rašytinį prašymą paštu ar el. paštu. Asmens duomenys taisomi ir naikinami arba jų tvarkymo veiksmai sustabdomi pagal duomenų subjekto tapatybę ir jo asmens duomenis patvirtinančius dokumentus, gavus duomenų subjekto prašymą. Bendrovė ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo duomenų subjekto prašymo gavimo ir asmens tapatybės patvirtinimo dienos patikrina ir ištaiso arba sunaikina neteisingus, neišsamius ar netikslius duomenų subjekto asmens duomenis.
4.4. Bendrovė nedelsdama praneša duomenų subjektui apie jo prašymu atliktą ar neatliktą asmens duomenų ištaisymą, sunaikinimą ar asmens duomenų tvarkymo veiksmų sustabdymą.

5. Asmens duomenų apsaugos pažeidimo rizikos veiksniai
5.1. Asmens duomenų apsaugos pažeidimas - tai veiksmai ar neveikimas, kurie gali sukelti ar sukelia nepageidaujamus padarinius, taip pat prieštarauja imperatyvioms įstatymų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, normoms. Asmens duomenų apsaugos pažeidimo poveikio laipsnį, žalą ir padarinius kiekvienu konkrečiu atveju nustato Bendrovės vadovas.
5.2. Asmens duomenų apsaugos pažeidimo rizikos veiksniai:
5.2.1. netyčiniai, kai asmens duomenų apsauga pažeidžiama dėl atsitiktinių priežasčių (duomenų tvarkymo klaidos, informacijos laikmenų, duomenų įrašų ištrynimo, sunaikinimo, neteisingų maršrutų (adresų) perduodant duomenis nustatymo ir pan., ar sistemų sutrikimai dėl elektros tiekimo nutrūkimo, kompiuterinio viruso ir pan., vidaus taisyklių pažeidimas, sistemos priežiūros trūkumas, programinės įrangos testai, netinkama duomenų laikmenų priežiūra, kompiuterinių programų apsaugos ir kt.);
5.2.2. tyčiniai, kai asmens duomenų apsauga pažeidžiama sąmoningai (neteisėtas asmens duomenų laikmenų saugyklas, informacines sistemas, piktybinis nustatytų taisyklių tvarkant asmens duomenis pažeidimas, sąmoningas kompiuterinio viruso platinimas, asmens duomenų vagystė ir kt.);
5.2.3. netikėti atsitiktiniai įvykiai (žaibas, gaisras, potvynis, užliejimas, audros, elektros instaliacijos degimas, temperatūros ir (ar) drėgmės pakitimų poveikis, purvo, dulkių ir magnetinių laukų įtaka, atsitiktinės techninės avarijos, kiti nenugalimi ir (ar) nekontroliuojami veiksniai ir pan.).

6. Asmens duomenų saugumo priemonės
6.1. Siekdama užtikrinti asmens duomenų apsaugą, Bendrovė įgyvendina arba numato įgyvendinti šias asmens duomenų saugumo priemones:
6.1.1. administracines (saugaus dokumentų ir kompiuterinių duomenų bei jų archyvų tvarkymo, taip pat įvairių veiklos sričių darbo organizavimo tvarkos nustatymo, darbuotojų supažindinimo su asmens duomenų apsauga įdarbinant ir pasibaigus darbo ar panašiems santykiams ir kt.);
6.1.2. techninės ir programinės įrangos apsaugos (informacinių sistemų ir duomenų bazių administravimas, operacinių sistemų apsauga, apsauga nuo kompiuterinių virusų ir kt.).
6.2. Techninės asmens duomenų saugumo priemonės turi užtikrinti:
6.2.1. operacinių sistemų ir duomenų bazių kopijų saugyklos; kopijavimo technikos nustatymą ir laikymosi kontrolę;
6.2.2. nenutrūkstamo duomenų tvarkymo (apdorojimo) proceso technologiją;
6.2.3. sistemų veiklos atnaujinimo nenumatytais atvejais strategiją (netikėtumų valdymą);
6.2.4. programų testavimo aplinkos fizinį (loginį) atskyrimą nuo darbo režimo procesų;
6.2.5. autorizuotą duomenų naudojimą, jų nepažeidžiamumą.

7. Baigiamosios nuostatos
7.1. Darbuotojai privalo laikytis šių Taisyklių, pagrindinių asmens duomenų tvarkymo reikalavimų bei konfidencialumo ir saugumo reikalavimų, įtvirtintų Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir šiose Taisyklėse. Darbuotojai, pažeidę Taisykles ir (ar) Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.
7.2. Taisyklės ne rečiau kaip kartą per 2 metus peržiūrimos ir, esant reikalui, atnaujinamos.

Jeigu turite klausimų dėl savo asmens duomenų tvarkymo ir mūsų įsipareigojimų klientams, susisiekite su mumis.

Paskutinį kartą atnaujintas 2016 m. gruodį.
© 2005-2023 UAB Universalūs sprendimai